CẬP NHẬT VĂN BẢN LUẬT

VĂN BẢN LUẬT VỀ ĐẤT

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 Luật quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách…

Read More

VĂN BẢN LUẬT VỀ XÂY DỰNG

1. Quyết định 26/2017/QĐ-UBND Quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn TPHCM

Read More

VĂN BẢN LUẬT VỀ THUẾ

1. Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một…

Read More